Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

14. МЕDZINÁRODNÁ KONFERENCIA "STAVEBNÍCTVO A NEHNUTEĽNOSTI: EXPERTÍZA A OCEŇOVANIE"

24. - 25. novembra 2016 sa v Prahe uskutoční 14. МЕDZINÁRODNÁ KONFERENCIA "STAVEBNÍCTVO A NEHNUTEĽNOSTI: EXPERTÍZA A OCEŇOVANIE" a МЕDZINÁRODNÉ SYMPÓZIUM "Znalec ako arbiter v stavebných sporoch".

Organizátormi podujatia sú ASN Expert Group, Ruská komora stavebných expertov, Komora súdnych znalcov ČR a Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov, s podporou Federácie európskych znaleckých asociácií EuroExpert.

14. medzinárodná konferencia bude zameraná na najlepšie postupy realizácie stavebných a súdno-stavebných znaleckých expertíz. Samostatne budú hodnotené rôzne formy účasti znalca ako arbitra v úlohe technického rozhodcu pri riešení sporov v stavebníctve a tiež otázky vytvorenia centier pre riešenie sporov na základe znaleckých procedúr.

Konferencie sa zúčastnia experti z oblasti stavebníctva, vedúci predstavitelia znaleckých organizácií, advokáti, právnici, sudcovia, medzinárodní arbitri a mediátori, špecialisti v odbore alternatívnych spôsobov riešenia sporov v stavebníctve.

Hlavné témy konferencie

  1. Stavebná expertíza a oceňovanie - najlepšie svetové skúsenosti a štandardy. Nové metódy vypracovania stavebných znaleckých posudkov.
  2. Medzinárodné a národné štandardy činnosti znalcov. Stavebné znalecké posudky - prax, procedúry a problémy. Odmena znalcov.
  3. Úlohy znalcov z hľadiska určenia objemu, ceny, kvality a termínu plnenia projektových a stavebných prác. Znalecké skúmanie v stavebníctve, vrátane havárií.
  4. Znalecký posudok ako meritórny nástroj pre efektívne vyriešenie sporov v stavebníctve. Funkcia znalca v rôznych procesoch riešenia sporov - rokovania, mediácia, arbitráž, súd. Nové možnosti pre znalca v rámci alternatívnych procedúr riešenia sporov (ADR). Znalec ako arbiter v stavebných sporoch.
  5. Legislatívna regulácia znaleckej činnosti - existujúca a budúca. Medzinárodné a národné registre súdnych znalcov, návrh na vytvorenie jednotného medzinárodného registra súdnych znalcov v EÚ.
  6. Profesijná asociácia stavebných a súdnych znalcov. Školenia, zvýšenie kvalifikácie, certifikácie a akreditácie znalcov a znaleckých organizácii.

Bližšie informácie vrátane programu nájdete na stranke konferencie www.expertconf.com 

Ceny pre členov SKOHMaZ sú nasledovné:

(i) 80 EUR/osoba za účasť na konferencii

(ii) 30 EUR/osoba za výlet do Drážďan v sobotu 26.11.2016

PRIHLÁŠKA

PROGRAM