Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Hromadná pripomienka k novele zákona č. 382/2004 Z.z.

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov pripravila k novele zákona o znalcoch hromadnú pripomienku.

Predmetom pripomienky je predovšetkým zlepšenie právneho postavenia znalcov alebo aspoň zachovanie súčasného postavenia tak, aby novelou nedošlo k jeho zhoršeniu. Celkovo bolo spracovaných 29 pripomienok, v ktorých boli zohľadnené aj pripomienky doručené od našich členov.

Návrh SKOHMaZ smeruje najmä:

1. k zrušeniu inštitútu overovania odbornej spôsobilosti znalcov 
2. k zabráneniu vyčiarknutia znalcov 2 roky po nástupe na dôchodok
3. k zníženiu doby archivácie posudkov na 5 rokov namiesto 20 rokov, ktorú navrhuje ministerstvo
4. k zachovaniu možnosti odmietnuť vykonať úkon v prípade, že zadávateľ (akýkoľvek) nezložil preddavok na znalečné
5. k zachovaniu 1 ročnej subjektívnej lehoty na "potrestanie znalca" namiesto 2 ročnej, ktorú navrhuje ministerstvo.

Pripomienku si môžete celú prečítať a podporiť na:

https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/LP/2017/449/hromadne-pripomienky/COO-2145-1000-3-2169462

Podrobný postup na podporu hromadnej pripomienky nájdete tu. Hromadnú pripomienku nie je možné podporiť iným spôsobom.

Cele to trvá cca 2 minúty a je to anonymné.

​Za podporu vopred ďakujeme!

Vitajte na stránke Slovenskej Komory Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov je nezávislé, dobrovoľné a nepolitické združenie, ktorého cieľom je presadzovať a brániť spoločné i individuálne záujmy svojich členov.

Členstvo v SKOHMaZ je určené najmä znalcom a odborníkom zaoberajúcim sa odhadom hodnoty majetku.

Legislatívne prostredie, v ktorom naši členovia pôsobia, považujeme za nesmierne dôležité, preto je našim záujmom aj aktívna účasť v procese prípravy právnych prepisov upravujúcich najmä výkon znaleckej činnosti ako aj ďalších predpisov upravujúcich odhad hodnoty majetku.

Jednou z našich priorít je tiež vzdelávanie našich členov, čím chceme prispieť k zvyšovaniu ich kvalifikácie a prehlbovaniu ich vedomostí a znalostí. Vzhľadom na celospoločenský význam znaleckej činnosti veríme, že naše aktivity budú napomáhať zvyšovaniu kvality v tejto oblasti.