Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Všeobecne o členstve

Členom Slovenskej Komory Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov sa môže stať fyzická osoba spôsobilá na právne úkony, staršia ako 18 rokov, ktorá preukáže, že je činná ako znalec alebo je činná v oblasti ohodnocovania majetku. Členstvo je teda určené predovšetkým znalcom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky a odborníkom činným v oblasti ohodnocovania majetku, ktorí majú absolvované vzdelanie alebo vzdelávanie alebo odbornú skúšku v oblasti ohodnocovania majetku.

Členom sa môže stať aj právnická osoba, ktorá preukáže obdobné odborné predpoklady ako sa vyžadujú u fyzickej osoby.

Fyzická osoba a právnická osoba, ktorá sa chce stať členom Slovenskej Komory Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov musí bez výhrad súhlasiť so stanovamiuhradiť zápisné

O prijatí za člena rozhoduje Prezídium na základe prihlášky a listín preukazujúcich splnenie požadovaných podmienok. Členstvo vzniká dňom uvedeným v rozhodnutí Prezídia o prijatí za člena.

Ďalšie informácie nájdete v Stanovách.