Lazaretská 13, 811 08 Bratislavainfo@komoraznalcov.sk

Členské poplatky

Členovia SKOHMaZ sú povinní prispievať na činnosť SKOHMaZ. Členské poplatky sa vypočítavajú z výpočtového základu, ktorým je priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve Slovenskej republiky za prvý polrok predchádzajúceho kalendárneho roka zverejňovaná Štatistickým úradom Slovenskej republiky.

Členské poplatky pre fyzické osoby:

  • zápisné ako jednorazová platba pri vzniku členstva vo výške jednej päťdesiatiny z výpočtového základu,
  • členský príspevok za kalendárny rok vo výške jednej pätnástiny z výpočtového základu.

Členské poplatky pre právnické osoby:

  • zápisné ako jednorazová platba pri vzniku členstva vo výške troch päťdesiatin z výpočtového základu,
  • členský príspevok za kalendárny rok vo výške dvoch desatín z výpočtového základu.

Zaplatenie zápisného je podmienkou prijatia za člena, preto je záujemca o členstvo povinný preukázať uhradenie zápisného spolu s prihláškou o členstvo.

Členský príspevok je na príslušný rok splatný vopred, najneskôr do 28. februára kalendárneho roka. Člen, ktorému členstvo vzniklo v priebehu kalendárneho roka je povinný uhradiť alikvotnú časť členského príspevku najneskôr do jedného mesiaca od vzniku členstva. Výšku alikvotnej časti členského príspevku oznámi novoprijatému členovi Prezídium spolu s oznámením o jeho prijatí za člena.