Kontaktné údaje

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov

Adresa:

Lazaretská 13, 811 08 Bratislava

IČO: 42 264 731
DIČ: 2023610974

E-mailové kontakty:

Sekretariát - urad@komoraznalcov.sk
Prezident - prezident@komoraznalcov.sk
Viceprezident - viceprezident@komoraznalcov.sk
Revizor - revizor@komoraznalcov.sk

Bankové spojenie:

Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky, Nám. SNP 21, 811 01 Bratislava
číslo účtu:   2700321330/8330
IBAN:          SK7483300000002700321330
BIC/SWIFT:  FIOZSKBAXXX
(varibilný symbol pre platbu zápisného: 1; variabilný symbol pre platbu členského príspevku: evidenčné číslo člena SKOHMaZ)

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov je zapísaná v registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky pod číslom: VVS/1-900/90-40127

Kontaktujte nás!

Image

Lazaretská 13, 811 08 Bratislava

Email: urad@komoraznalcov.sk

O nás v skratke

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov je nezávislé, dobrovoľné a nepolitické združenie založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a to ako samosprávna profesijná organizácia združujúca fyzické a právnické osoby vykonávajúce špecifickú profesiu.  


„Najväčší dar je, vedieť posúdiť hodnotu vecí“

  François de La Rochefoucauld

Rýchle správy