O nás

Poradné orgány

Prezídium Slovenskej Komory Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov v súlade s článkom IX, ods. 4, písm. i) Stanov SKOHMaZ zriadilo pracovné skupiny/poradné orgány Prezídia SKOHMaZ:

Legislatívno právna komisia

 • JUDr. Marián Kačur - predseda
 • Ing. Miloslav Ilavský, PhD.
 • Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD.
 • Ing. Rastislav Jurina, PhD.
 • Ing. Ján Londák, Phd.
 • Ing. Vladimír Rýs 

Vzdelávacia komisia

 • Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD. - predsedníčka
 • Ing. Miloslav Ilavský, PhD.
 • Ing. Ján Londák, Phd.
 • Doc. Ing. Miroslav Mokrý, PhD.
 • JUDr. Marián Kačur
 • Ing. Juraj Nagy, PhD.

Odborná a organizačná komisia

 • Ing. Ján Londák, Phd. - predseda
 • JUDr. Marián Kačur
 • Ing. Dominik Ilavský
 • Ing. Rastislav Jurina, PhD.
 • Doc. Ing. Naďa Antošová, PhD.
 • Ing. Juraj Nagy, PhD. 
 • Ing. Ján Pavlík 
 • Ing. Dušan Holík
 • Ing. Miloslav Ilavský, PhD.

Image

Lazaretská 13, 811 08 Bratislava

Email: urad@komoraznalcov.sk

O nás v skratke

Slovenská Komora Odhadcov Hodnoty Majetku a Znalcov je nezávislé, dobrovoľné a nepolitické združenie založené v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov a to ako samosprávna profesijná organizácia združujúca fyzické a právnické osoby vykonávajúce špecifickú profesiu.  


„Najväčší dar je, vedieť posúdiť hodnotu vecí“

  François de La Rochefoucauld

Rýchle správy